Home | History | Location | Geography | Population | Panchayat Raj Institutions | Peoples Representatives | Local Self Government | District Administration | Freedom Fighters | Important Links | District Map | Phone No's | Contact us

COLLECTORATE                                            

 

EC]]

      Vɱ  EɪDZɪ  E ƮSx

      Vɱ EɪDZɪ E ƮSx E +xiMi EɪDZɪ E xɨx Jhb  ʴɦH E Mɪ -
1 +vIE
2 ɽɪE +vIE ( Vɺ )
3 ɽɪE +vIE ( ɨx )
4 ʴk Bƴ l{x J
5 ɨx J
6 Vɺ J
7 xʪE J
8 vɨl  J
9 ʶEɪi/ iEi J
10 JxV J
11 - +ʦɱJ
12 ɨx +ʦʱJMɮ
13 Vɺ +ʦʱJMɮ
14 ɪɺ / {ɮʨ] ( h xɪjh Bƴ {xɴǺ )
15 Jx ɨO Bƴ ɨ J
16 b EC]
17 b +{ɮ EC]
18 Һ jҪ J
19 xVɮ J
20 b ɽɪE  EC] Bƴ ʴɦMҪ VS J
21 ɽi J
22 xE J
23 +ɴE/VɴE J
24 ]<{M J
Vɱ EɪDZɪ E ƮSx +xֺɮ  xɨxʱJi {n Ei  ( {ʮʶɹ]-1)
G0 {nxɨ Ei {nJ
1. EC] 1
2. +{ɮ  EC] 1
3. b{] EC] 10
4. +vIE 1
5. ɽɪE +vIE 2
6. ]xOɡ 2
7. ɽɪE M ix 31
8. ɽɪE M- n 8 19
9. ]x ]ɪ{ɺ] 3
10. ɽx SɱE 6
11. Vɨnɮ 1
12 ʮEb ʱɣ] 1
13 niɮ 1
14 i 24
ɽɪE M
GE J/ ʴɦM ɽ. M- n ɽ. M -ix
1 ʴk l{x 2 3
2 ɨx 2 1
3. xVɮ 1 1
4 Vɺ/̮ 3 1
5. b EC] 1 2
6. b +{ɮ EC] 1  -
7. ɨx +ʦ. 1  -
8. Vɺ +ʦ . 1 3
9. . +ʦ. 1 3
10. JxV 1 1
11. xʪE 1 1
12. +x. +v. Vڮ / ʺɮ (b ) 1 2
13. +x. +v. =MV   (b ) 1 1
14. +x. +v. ilɮ (b ) 1 1
15. ʶEɪi J 1 1
16 ]<{M  - 3
17 +ɴE J/ VɴE J  - 2
18 xE J  - 2
19. ]xɮ  - 1
20. b ɽ. E./ʴɦMҪ VS  - 1
21. {ɮʨ] / <  - 1
22. ɽi  - 1
E 19 31
< |Eɮ Vɱ ={ ƦMɪ ɴɺl E iɽi Sɮ iɽұ Vڮ , ʺɮ, =MV , Bƴ ilɮ Ei  VɺE ʱB  ({ʮʶɹ]-n )+xֺɮ  +ɱ Ei    , l Eɪ E ʴv E vx Ji B |ɶɺx iɮ E =zɪx E iɽi iɽұ ɪ{֮, Mf, Bƴ x֨x  Ei  , VxE ʱB  ( {ʮʶɹ] ix )  +xֺɮ +ɱ Ei  !
Vɱ Vx hb E M`x E  VE ({ʮʶɹ]-Sɮ) +xֺɮ {n Ei  !  V Vɱ E Vx+ E =zɪx E Eɪ Ei
Vɱ ʴEɺ Vx+ E Sɱx i , 9 ʴEɺJhb Ei  V iǨx Vɱ {Sɪi E +vx Eɪ E ! ʴEɺ J V Vɱ {Sɪi E +vx Eɪ E ! ʴEɺ J V Vɱ -{Sɪi E +vx   ({ʮʶɹ]-{S ) +xֺɮ +ɱ Ei  !
ҹ 2014 xɪ |ɶɺx n E +xiMi n i Ei  , =H ɴɺl E =nn ɺEҪ +ʦɦɹE E Eɪ E Sɰ ɨ{nx !
ҹ 2252 vɨl n E +xiMi BE ɽɪE M-3 Bƴ BE i E {n Ei  =H {n vɨl J E Eɪ E Sɱx E =nn !
ҹ 2053 Һ  jҪ n E +xiMi BE ɽɪE M-2 Bƴ 140 ɽɪE M-3 E {n Ei  V BE ɽɪE M-2 BE ɽɪE M-3 Vɱ EɪDZɪ E 20 jҪ Eɪ i Bƴ 9 ɽɪE M -3 ʴEɺJhb E Eɪ E +xiMi 20 jҪ Eɪ E Sɰ Sɱx i Ei  !
GE {n xɨ Ei  {n EɪǮi ʮH
1 EC] 1 1 -
2 +{ɮ EC] 1 1 -
3 b{] EC] 8 8 -
4 +vIE 1 1 -
5 ɽɪE +vIE 2 2 -
6 ]xOɡ 2 2 -
7 ɽ. M -2 19 19 -
8 ɽ. M -3 31 31 -
GE {n xɨ Ei  {n EɪǮi ʮH
1 iɽұ nɮ 6 6 -
2 xɪɤ iɽұnɮ 20 13 7
3 ɽ0 M-2 9 9 -
4 ɽ0 M-3 50 50 -
5 Vɨnɮ 4 2 2
6 i 74 67 7
GE {n xɨ Ei {n EɪǮi ʮH
1 iɽұnɮ 3 3  -
2 xɪɤ iɽұnɮ 5 5  -
3 ɽɪɽ M-3 18 18  -
4 i 18 15 3

Vx hb

GE xɨ {n Ei EɪǮi ʮH
1 Vx +vEɮ 1  - 1
2 ɽ. . +v. 1 1  -
3 ɽ. M-2 1 1  -
4 ɽ. M-3 1 1  -
5 ]x 1 1  -
6 i 1 1  -
GE xɨ {n Ei {n EɪǮi ʮH
1 ɽ.M-2 4 2 2
2 ɽ. M-3 2 2 -
3 i 1 - 1
 

 

Home | Location | History | Geography | Population | Panchayat Raj Institutions | Local Self Government | District Administration | Freedom Fighters | Important Links | District Map | Contact us

Web-site Created on behalf of Collector, Rewa, M.P, India by
National Informatics Centre, Rewa District Unit